Hubris Syndrome : โรคโอหังของผู้นำคลั่งอำนาจ

ลักษณะสำคัญของคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจของอำนาจ คือ มักจะหุนหันพลันแล่นมากขึ้น ตระหนักถึง ‘ความเสี่ยง’ ต่างๆ น้อยลง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ จะมีความสามารถในการมองโลกจากมุมมองของคนอื่นๆ น้อยลงอย่างมาก พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโลก และเข้าใจคนอื่นน้อยลง เรียกว่า Hubris Syndrome

Read More…