Coming Out : การออกจากตู้ไม่ใช่การ ‘สารภาพ’

บางคนแปลวลี coming out ว่าคือการ ‘สารภาพ’ ว่าตัวเองเป็นเกย์หรือเลสเบี้ยน แต่ถ้าเราดูความหมายของมันจริงๆแล้ว วลี coming out นั้น มาจาก coming out of the closet หรือ ‘ออกมาเสียจากตู้’ คือไม่ได้ปกปิดหรือปิดบังหลบซ่อนอีกต่อไป ดังนั้น coming out จึงไม่ใช่การ ‘สารภาพ’ ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะคนคนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิด

Read More…