The Rise of Robots

Wall Street Journal เพิ่งมีบทความทำนายว่า ในอีกไม่เกิน 30 ปีข้างหน้า สติปัญญาเทียมหรือ Arititicial Intelligence จะ ‘ฉลาด’ ยิ่งกว่าสมองมนุษย์ และถ้ายิ่งนำเอาเทคโนโลยี ‘ภายใน’ ไปผนวกรวมกับการสร้างผิวหนังร่างกายให้หุ่นยนต์ ในอนาคตเราอาจแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ำ ว่าที่เห็นเดินๆนั่งๆ เห็นสวยหล่อน่าจีบน่าตกหลุมรักนั้น จริงๆแล้วคือมนุษย์หรือหุ่นยนต์กันแน่

Read More…