ไม่มีมารยาท!

มารยาทคืออะไร มารยาทมาจากไหน มารยาทแบบ Manners กับ Civility ต่างกันอย่างไร

Read More…