Decode Podcast 17 : วิธีทำความรู้จักกับ ‘ตัวเอง’ อย่างถ่องแท้ เพื่อ ‘เห็น’ ตัวเองในผู้อื่น

การรู้จักตัวเองคือการ ‘เข้าใจ’ ตัวเองให้ดีขึ้น เมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้ว เราจะเข้าใจมนุษย์คนอื่นๆ ได้มากขึ้นด้วย เพราะเราจะเห็นทั้งแง่งามและแง่อัปลักษณ์ที่อยู่ในตัวเราและมนุษย์คนอื่นๆ แต่เราจะ ‘รู้จัก’ ตัวเองได้อย่างไร